AGB

 

-------------------------------------------------------
Generelle vilkår med kundeinformasjon
-------------------------------------------------------


Innholdsfortegnelse
------------------
1. Omfang
2. Kontraktsinngåelse
3. Angrerett
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leveringsbetingelser og frakt
6. Eiendomsforbehold
7. Ansvar for mangler (garanti)
8. Ansvar
9. Gjeldende lov
10. Alternativ tvisteløsning


1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter "GTC") til Gerhard Pütter, som handler under "Mobi-Click Representation Germany" (heretter "selger"), gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter "kunde") inngår med selgeren med hensyn til varene som presenteres av selgeren i sin nettbutikk. Inkludering av kundens egne betingelser er herved motsagt, med mindre annet er avtalt.
1.2 En forbruker i betydningen av disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. Entreprenør i betydningen av disse vilkårene og betingelsene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en juridisk transaksjon opptrer i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2) Inngåelse av kontrakt
2.1 Produktbeskrivelsene som finnes i selgers nettbutikk representerer ikke bindende tilbud fra selgers side, men tjener til å sette kunden i stand til å gi et bindende tilbud.
2.2 Kunden kan levere tilbudet via nettbestillingsskjemaet integrert i selgers nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. Videre kan kunden også sende inn tilbudet til selgeren på e-post, per post eller ved å bruke det elektroniske kontaktskjemaet.
2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,
- ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor mottak av ordrebekreftelsen av kunden er avgjørende, eller
- ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende, eller
- ved å be kunden betale etter å ha lagt inn sin bestilling.
Hvis det er flere av de ovennevnte alternativene, inngås kontrakten på det tidspunktet et av de ovennevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist, anses dette som en avvisning av tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.
2.4 Ved innlevering av tilbud via selgers elektroniske bestillingsskjema lagres kontraktsteksten av selger etter avtaleinngåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er sendt. Selger gjør ikke kontraktsteksten tilgjengelig utover dette.
2.5 Før bindende innsending av bestillingen via selgers online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av inndatafeil kan være nettleserens utvidelsesfunksjon, ved hjelp av hvilken visningen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer som en del av den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musfunksjonene inntil han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.
2.6 Kun tysk er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.
2.7 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen han har oppgitt for ordrebehandling er korrekt slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster sendt av selgeren eller av tredjeparter som har fått i oppdrag å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett
3.1 Forbrukere har generelt rett til angrerett.
3.2 Nærmere informasjon om angreretten finnes i selgers angrerett.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovbestemt omsetningsavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.
4.2 For leveranser til land utenfor EU kan det oppstå tilleggskostnader i enkelttilfeller som selger ikke er ansvarlig for og som må dekkes av kunden. Disse inkluderer for eksempel kostnader for pengeoverføringer fra banker (f.eks. overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importavgifter eller avgifter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med overføring av penger dersom leveringen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden foretar betalingen fra et land utenfor EU.
4.3 Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgers nettbutikk.
4.4 Dersom forskuddsbetaling ved bankoverføring er avtalt, forfaller betaling umiddelbart etter kontraktsinngåelse, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.
4.5 Ved betaling med en betalingsmetode som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPals vilkår for bruk, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto uten en PayPal-konto og PayPal-konto uten PayPal-konto og vilkårene for betaling/paypaly. webapps/ mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Velger du betalingsmåten for kjøp på konto, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. Kjøpesummen skal i så fall betales innen 14 (fjorten) dager etter mottak av faktura uten fradrag, med mindre annet er avtalt. Selger forbeholder seg retten til kun å tilby kjøp på konto betalingsmåte opp til et visst bestillingsvolum og å nekte denne betalingsmåten dersom spesifisert bestillingsvolum overskrides. I dette tilfellet vil selger påpeke en tilsvarende betalingsbegrensning overfor kunden i sin betalingsinformasjon i nettbutikken.
4.7 Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten "Shopify Payments", vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. etasje, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (heretter: "Shopify"). De individuelle betalingsmåtene som tilbys via Shopify kommuniseres til kunden i selgers nettbutikk. For å behandle betalinger kan Shopify bruke andre betalingstjenester som det kan gjelde spesielle betalingsbetingelser for, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "Shopify Payments" er tilgjengelig på Internett på https://www.shopify.de/payments.

5) Leverings- og fraktbetingelser
5.1 Varer leveres til leveringsadressen som er oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt.
5.2 Dersom transportselskapet sender de sendte varene tilbake til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom kunden ikke er ansvarlig for det forhold som førte til umuligheten av levering eller dersom han ble midlertidig forhindret fra å akseptere den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren hadde meldt tjenesten til ham i rimelig tid i forveien. Dette gjelder videre ikke med hensyn til kostnadene for leveransen dersom kunden effektivt benytter sin angrerett. Dersom kunden effektivt benytter angreretten, gjelder reguleringen i selgers angrerett for returkostnadene.
5.3 Dersom kunden opptrer som entreprenør, går risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene over på kunden så snart selgeren har levert varen til speditøren, transportøren eller den ellers ansvarlige for å gjennomføre forsendelsen. Dersom kunden opptrer som forbruker, overgår risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene først når varene utleveres til kunden eller en autorisert mottaker. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av det solgte overgår også til kunden for forbrukere så snart selgeren har levert varen til speditøren, transportøren eller annen person eller institusjon som er ansvarlig for å gjennomføre forsendelsen, dersom kunden gir oppdrag til speditøren, fraktføreren eller annen person eller institusjon som er ansvarlig for gjennomføringen av denne forsendelsen, og ikke har overgitt kunden til denne selgeren eller institusjonen.
5.4 Selger forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten ved feil eller feil levering til seg selv. Dette gjelder kun i tilfelle selger ikke er ansvarlig for manglende levering og har inngått en konkret sikringsforretning med leverandøren med due diligence. Selger vil bruke alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. Ved utilgjengelighet eller kun delvis tilgjengelighet av varene vil kunden umiddelbart bli informert og vederlaget refunderes umiddelbart.
5.5 Henting av kunden er ikke mulig av logistiske årsaker.

6) Eiendomsforbehold
6.1 I forhold til forbrukere forbeholder selger seg eiendomsretten til de leverte varer inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.
6.2 I forhold til gründere beholder selger eiendomsretten til de leverte varene inntil alle krav fra et pågående forretningsforhold er fullt ut oppgjort.
6.3 Hvis kunden opptrer som en gründer, har han rett til å videreselge de reserverte varene i den ordinære virksomheten. Kunden overdrar alle resulterende krav mot tredjeparter til selgeren på forhånd i beløpet til den respektive fakturaverdien (inkludert merverdiavgift). Dette oppdraget gjelder uavhengig av om de reserverte varene er videresolgt uten eller etter bearbeiding. Kunden forblir autorisert til å inndrive kravene selv etter oppdraget. Selgers myndighet til selv å inndrive kravene forblir upåvirket. Selger vil imidlertid ikke inndrive kravene så lenge kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor selger, ikke misligholder betalingen og det ikke er inngitt begjæring om åpning av insolvensbehandling.

7) Ansvar for mangler (garanti)
Dersom den kjøpte varen er defekt, gjelder det lovpålagte mangelsansvaret. Til tross for dette gjelder følgende:
7.1 Hvis kunden opptrer som en gründer,
- selger har valget mellom type tilleggsytelse;
- for nye varer er foreldelsesfristen for mangler ett år fra risikooverføringen;
- Når det gjelder brukte varer, er rettigheter og krav på grunn av mangler fundamentalt utelukket;
- foreldelse starter ikke på nytt dersom det foretas en erstatningslevering som en del av mangelsansvaret.
7.2 Dersom kunden opptrer som forbruker, gjelder følgende for brukte varer med begrensning av følgende antall: Krav på mangler er unntatt dersom mangelen først oppstår ett år etter levering av varen. Mangler som oppstår innen ett år etter levering av varene kan gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen.
7.3 Ansvarsbegrensningene og forkortede frister angitt i paragrafene ovenfor gjelder ikke
- for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel,
- for erstatningskrav og utgiftsrefusjon fra kunden, samt
- i tilfelle selger svikaktig har skjult mangelen.
7.4 I tillegg gjelder det for næringsdrivende at de lovfestede foreldelsesfristene for regressretten etter § 445b BGB forblir upåvirket.
7.5 Hvis kunden opptrer som en forhandler i henhold til paragraf 1 i den tyske handelsloven (HGB), er han underlagt den kommersielle forpliktelsen til å undersøke og gi melding om mangler i henhold til paragraf 377 i den tyske handelsloven. Dersom kunden ikke overholder meldepliktene som er regulert der, anses varen for godkjent.
7.6 Dersom kunden opptrer som forbruker, bes han om å klage til leverer på leverte varer med åpenbare transportskader og informere selger om dette. Dersom kunden ikke overholder dette, har dette ingen som helst innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav om mangler.

8) Ansvar
Selgeren er ansvarlig overfor kunden for alle kontraktsmessige, kvasikontraktuelle og lovfestede, inkludert erstatningskrav og refusjon av utgifter som følger:
8.1 Selger er fullt ansvarlig for enhver juridisk grunn
- ved forsett eller grov uaktsomhet,
- ved forsettlig eller uaktsom skade på liv, lem eller helse,
- på grunnlag av et garantiløfte, med mindre annet er avtalt i denne forbindelse,
- på grunn av obligatorisk ansvar slik som under produktansvarsloven.
8.2 Dersom selgeren uaktsomt bryter en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse, er ansvaret begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontrakten, med mindre ansvaret er ubegrenset i samsvar med ovenstående klausul. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser som kontrakten pålegger selgeren i henhold til innholdet for å oppnå formålet med kontrakten, hvis oppfyllelse er avgjørende for riktig gjennomføring av kontrakten og som kunden regelmessig kan stole på.
8.3 Bortsett fra det er ansvar fra selgers side utelukket.
8.4 Ovennevnte ansvarsbestemmelser gjelder også med hensyn til selgerens ansvar for hans stedfortredende agenter og juridiske representanter.

9) Gjeldende lov
Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettsforhold mellom partene, unntatt lovene om internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen gitt av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold ikke trekkes tilbake.

10) Alternativ tvisteløsning
10.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettkjøp eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.
10.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsning for en forbrukervoldgiftsnemnd.