AGB

 

-------------------------------------------------------
Allmänna villkor med kundinformation
-------------------------------------------------------


Innehållsförteckning
------------------
1. Omfattning
2. Ingående av kontrakt
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Äganderättsförbehåll
7. Ansvar för defekter (garanti)
8. Ansvar
9. Tillämplig lag
10. Alternativ tvistlösning


1) Omfattning
1.1 Dessa Allmänna Villkor (nedan "GTC") för Gerhard Pütter, som handlar under "Mobi-Click Representation Germany" (nedan "Säljaren"), gäller för alla avtal för leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kund") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin onlinebutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat har avtalats.
1.2 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt
2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Vidare kan kunden även lämna erbjudandet till säljaren via e-post, per post eller med hjälp av kontaktformuläret online.
2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varan är avgörande, eller
- genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.
Om det finns flera av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid, anses detta som ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.
2.4 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta.
2.5 Innan en bindande beställning lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.6 Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.
2.7 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt
3.1 Konsumenter har generellt rätt till ångerrätt.
3.2 Ytterligare information om ångerrätt finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföringar från banker (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen, utan kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.
4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.
4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.
4.5 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter: "PayPal"), med förbehåll för PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto utan ett PayPal-konto utan ett PayPal-konto och ett PayPal-konto på villkoren för betalning/paly. webapps/ mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Om du väljer köp på konto betalningsmetod förfaller köpeskillingen efter att varan har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 14 (fjorton) dagar från mottagandet av fakturan utan avdrag, om inte annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att endast erbjuda köpet på konto betalningsmetod upp till en viss ordervolym och att neka denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att påpeka en motsvarande betalningsbegränsning för kunden i sin betalningsinformation i onlinebutiken.
4.7 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments", kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2:a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan: "Shopify"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Shopify använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns tillgänglig online på https://www.shopify.de/payments.

5) Leverans- och fraktvillkor
5.1 Varor levereras till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats.
5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka de levererade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjligheten av leverans eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, om inte säljaren meddelat honom tjänsten i skälig tid i förväg. Detta gäller vidare inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, gäller den reglering som gjorts i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.
5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som i övrigt ansvarar för utförandet av transporten. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av såld vara först när varan överlämnas till kunden eller en auktoriserad mottagare. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan även till kunden för konsumenten så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller annan person eller institution som ansvarar för att utföra transporten, om kunden har gett speditören, speditören eller annan person eller institution som ansvarar för utförandet och försäljningen av denna person i uppdrag att utföra och sälja kunden.
5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans till honom själv. Detta gäller endast i det fall att den uteblivna leveransen inte är säljarens ansvar och denne har slutit en specifik säkringsaffär med leverantören med due diligence. Säljaren kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. Vid otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.
5.5 Upphämtning av kunden är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll
6.1 Säljaren förbehåller sig i förhållande till konsumenter äganderätten till de levererade varorna tills det skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.
6.2 I förhållande till företagare behåller säljaren äganderätten till den levererade varan tills alla anspråk från en pågående affärsrelation har reglerats till fullo.
6.3 Om kunden agerar som företagare har han rätt att sälja de reserverade varorna vidare i den ordinarie verksamheten. Kunden överlåter alla uppkomna krav mot tredje part till säljaren i förskott till ett belopp av respektive fakturavärde (inklusive moms). Detta uppdrag gäller oavsett om de reserverade varorna har sålts vidare utan eller efter bearbetning. Kunden förblir behörig att driva in kraven även efter överlåtelsen. Säljarens befogenhet att själv driva in fordringarna förblir opåverkad. Säljaren kommer dock inte att driva in fordringarna så länge som kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren, inte uteblir i betalningen och ingen ansökan om inledande av insolvensförfarande har lämnats in.

7) Ansvar för defekter (garanti)
Om den köpta varan är defekt gäller det lagstadgade felansvaret. Trots detta gäller följande:
7.1 Om kunden agerar som företagare,
- säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;
- i fråga om nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från riskens överföring;
- När det gäller begagnade varor är rättigheterna och anspråken på grund av defekter i princip uteslutna;
- preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av felansvaret.
7.2 Om kunden agerar som konsument gäller följande för begagnade varor med begränsning av följande antal: Krav på fel utesluts om felet inträffar först ett år efter leverans av varan. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden.
7.3 De ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister som anges i ovanstående stycken gäller inte
- för föremål som har använts till en byggnad i enlighet med normal användning och som har orsakat dess defekt,
- för skadeståndsanspråk och kostnadsersättning av kunden, samt
- i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet.
7.4 Dessutom gäller för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt § 445b BGB förblir opåverkade.
7.5 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), är han föremål för den kommersiella skyldigheten att undersöka och meddela fel i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen. Om kunden inte uppfyller de där reglerade anmälningsskyldigheten anses varan vara godkänd.
7.6 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Ansvar
Säljaren är ansvarig gentemot kunden för alla avtalsmässiga, kvasikontraktuella och lagstadgade, inklusive skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader enligt följande:
8.1 Säljaren är fullt ansvarig av alla juridiska skäl
- vid uppsåt eller grov vårdslöshet,
- vid avsiktlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa,
- på grundval av ett garantilöfte, om inte annat avtalats i detta avseende,
- på grund av obligatoriskt ansvar såsom enligt produktansvarslagen.
8.2 Om säljaren av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är ansvaret begränsat till den för avtalet typiska förutsebara skadan, såvida inte ansvaret är obegränsat i enlighet med ovanstående klausul. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheter som avtalet ålägger säljaren enligt sitt innehåll för att uppnå syftet med avtalet, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad kunden regelbundet kan lita på.
8.3 Bortsett från detta är ansvar från säljarens sida uteslutet.
8.4 Ovanstående ansvarsbestämmelser gäller även vad gäller säljarens ansvar för dennes ställföreträdare och juridiska ombud.

9) Tillämplig lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10) Alternativ tvistlösning
10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.
10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.